Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Artikel 1.                 Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden

FitnFood4Fun BV & afdeling Hikibaia: Belgische BV handelend onder de naam en hierna genoemd “FitnFood4Fun”, met maatschappelijke zetel te Elzenlaan 10, 2390 Malle, met BTW BE 0656.760.670, annberger@gmail.com.

Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van FitnFood4Fun, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen FitnFood4Fun en haar Klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een consultatie of bij het inschrijven voor een cursus: (i) volledig geïnformeerd werd door Fitnfood4fun omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2.                 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen FitnFood4Fun en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant een consultatie boekt of zich inschrijft voor een cursus. Bij het aanvragen van een behandeling bevestigt de Klant dat hij/zij alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten aan FitnFood4Fun te hebben bezorgd.

Artikel 3.                 Prijzen en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van FitnFood4Fun betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur. Betalingen kunnen gebeuren via contante betaling, online betaling, met bancontact of door middel van een overschrijving.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden dan ook:

 • worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;
 • heeft FitnFood4Fun het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen;
 • heeft FitnFood4Fun het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten te weigeren; en
 • kan FitnFood4Fun bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van FitnFood4Fun om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 4.                 Annulering – Terugbetaling – Herroepingsrecht

Elke annulering van de bestelling van een online opleiding door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door FitNFood4Fun BV te worden aanvaard. De bestelling van een online opleiding/cursus/traject kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de opleiding nog niet in gebruik is genomen. In geval van annulering van de bestelling van een online opleiding is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling.

Digitale opleidingen en bestanden, welke worden aangekocht en gedownload worden, kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling, kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

Artikel 5.                 Aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is FitnFood4Fun niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Voor zover FitnFood4Fun bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van FitnFood4Fun is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 6.                 Overmacht

FitnFood4Fun is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: staking, oproer, brand, oorlog, epidemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Artikel 7.                 Klachten

Klachten omtrent door FitnFood4Fun verleende diensten dienen door de Klant binnen zeven (7) werkdagen na het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft per aangetekende brief aan FitnFood4Fun ter kennis worden gebracht. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan FitnFood4Fun kenbaar werd gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.

Artikel 8.                 Intellectuele rechten

De Klant zal alle intellectuele rechten in verband met de diensten van FitnFood4Fun in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Alle intellectuele rechten (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) met betrekking tot allerhande documentatie en geleverde diensten komen uitsluitend toe aan FitnFood4Fun en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de Klant.

Artikel 9.                 Bescherming van persoonsgegevens

FitnFood4Fun zal in het kader van haar contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, gegevens betreffende de algemene gezondheid, enz. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving. FitnFood4Fun treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van facturatie, het verbeteren van onze dienstverlening, direct marketing en prospectie (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief, al dan niet elektronisch). De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners die als verwerkers optreden, professionele adviseurs (zoals externe advocatenkantoren en boekhouders) en overheidsinstanties. FitnFood4Fun neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen.

Elke betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van FitnFood4Fun. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via mail worden ingediend mits bewijs van identiteit. Elke betrokkene kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door FitnFood4Fun hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van FitnFood4Fun of per e-mail.

Het gebruik van jouw persoonsgegevens:

– Als je ons je adres geeft via deze website, dan ontvang je op dat opgegeven adres enkel de informatie die je opgevraagd hebt.
– Als je ons je telefoonnummer geeft via deze website, dan word je door onze organisatie enkel op dat nummer opgebeld om op jouw vragen te reageren
– Als je ons je e-mailadres geeft via deze website, dan kan je van ons bedrijf e-mails ontvangen om je te informeren over onze producten, diensten of aankomende evenementen (met direct marketing als doel), gegeven dat jij daar actief toestemming voor geeft of al klant bent bij ons bedrijf en ons eerder al je e-mailadres gaf. Wil je onze e-mails niet langer ontvangen? Gelieve ons dan via e-mail hierover op de hoogte te brengen.

Dataretentie: Wanneer u via de Site een bestelling plaatst, zullen wij uw Bestelinformatie voor onze administratie behouden, tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te verwijderen.

Artikel 10.                 Varia

Ondeelbaarheid. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FitnFood4Fun. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van FitnFood4Fun, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.

Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door FitnFood4Fun van de rechten krachtens de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door FitnFood4Fun moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Splitsbaarheid. De bepalingen van overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Toepasselijk recht. Alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.

Bevoegde rechtbank. FitnFood4Fun kan uitsluitend gedagvaard worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. De Klant mag gedagvaard worden voor één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van FitnFood4Fun.

Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 1.                 Wie zijn wij?

FitnFood4Fun is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Elzenlaan 10, 2390 Malle, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0656.760.670.

FitnFood4Fun is een diëtistenpraktijk. In het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.

Artikel 2.                 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, cursisten, prospecten, bezoekers van onze website, personen die zich inschrijven op onze elektronische mailings, personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen.

Artikel 3.                 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben zoals uiteengezet in Artikel 4.  Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u kan kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

 • Identificatie- en contactgegevens
  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres
  • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (zie Cookiebeleid )
 • Financiële bijzonderheden
  • Identificatie- en bankrekeningnummers
  • Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.
  • Overeenkomsten en schikkingen
 • Persoonlijke kenmerken
  • Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
 • Fysieke gegevens
  • Grootte, gewicht
 • Leefgewoonten
  • Tabaksverbruik, alcoholverbruik
 • Samenstelling van het gezin
  • Huwelijk of huidige vorm van samenleven, aantal kinderen
 • Vrijetijdsbesteding
  • Hobby’s, sport
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid
  • Medische informatie, informatie over dieet
 • Beroep en betrekking
  • Huidige betrekking
 • Andere
  • Opt-in / opt-out voor elektronische mailings
  • Andere gegevens die u zelf meedeelt

Artikel 4.                 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Offertes opmaken voor potentiële klanten;
 • Beheer van (facturatie-)geschillen en claims;
 • Beheer en optimalisatie van de website;
 • Verbeteren van onze algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Marketingdoeleinden, nl. voor onze elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft ingeschreven).
 • Klantenbeheer

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor het leveren van diensten aan klanten en voor de opvolging van verkopen en facturatie baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten.
 • De verwerking van persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief) baseren wij op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat u onze elektronische nieuwsbrief graag wenst te ontvangen (u bent hierin vrij), zullen wij u hiervoor registreren.

Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kan dit doen via de opt-out link opgenomen in elk van onze marketing e-mails of door een e-mail te sturen naar annberger@gmail.com.

 • In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om prospecten en mogelijke klanten te contacteren, om vragen te behandelen, om onze business te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om onze contacten te onderhouden, enzovoort).

Artikel 5.                 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen:

 • Onze dienstverleners die als ‘verwerkers’ voor ons optreden zoals IT dienstverleners, PR/marketing dienstverleners die voor ons mailingcampagnes organiseren.
 • Onze professionele adviseurs zoals externe advocatenkantoren en boekhouders.
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht.

Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Artikel 6.                 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

 • Voor het verlenen van diensten aan onze klanten bewaren wij relevante persoonsgegevens ten minste tien jaar na beëindiging van onze klantenrelatie.
 • Alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden tot het moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.
 • Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat u hier kan terugvinden.

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Artikel 7.                 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Artikel 8.                 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut – wij zullen hier dan ook steeds gevolg aan geven.

Indien u van geen enkele onderneming nog direct marketing via telefoon wenst te ontvangen, kan u uw telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst (www.dncm.be). Indien u via de post geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kan u uw gegevens toevoegen aan de Robinson Lijst (www.robinsonlist.be). Wij houden steeds met beide lijsten rekening in onze direct marketing campagnes.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar annberger@gmail.com of in geval van het recht van bezwaar tegen direct marketing ook via de opt-out link opgenomen in onze marketing e-mails.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Artikel 9.                 Wijzigingen van dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste update” onderaan het document. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

Artikel 10.               Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via annberger@gmail.com